Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 17 175

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/43 дугаар захирамж...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 17 121

аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/42 дугаар захирамж...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 17 125

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/42 дугаар захирамж...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 17 131

Аймгийн засаг даргын 2018 оны А/41 дүгээр захирамж...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 17 176

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/40 дүгээр захирамж...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 17 204

аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/34 дүгээр захирамж...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 17 164

аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/33 дугаар захирамж...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 17 131

аймгийн засаг даргын 2018 оны А/36 дугаар захирамж...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 17 139

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/32 дугаар захирамж...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 17 118

аймгийн засаг даргын 2018 оны А/32 дугаар захирамж...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ