Түрээсийн орон сууцны үнэ журам батлагдлаа

 

Та өнөөдрийн батлагдсан журмын дагуу 5 жилд сар бүр хэдэн төгрөг төлж, хугацааны эцэст хэдэн төгрөгийн төлбөрийг төлж орон сууцаа өөрийн өмчлөлд авах вэ? гэдгээ энэ хүснэгтээс тооцоолж үзнэ үү?

Өрөөний сонголт 1 өрөө 2 өрөө 2 өрөө 2 өрөө 3 өрөө 3 өрөө
Өрх сард хэдэн төгрөгийн орлоготой байж энэ байранд тэнцэх вэ?         633,981.87          900,106.61        969,788.80           989,595.10      1,227,810.96         1,351,150.23
түрээсийн сарын төлбөр           39,611.25             56,238.75          60,592.50             61,830.00           76,713.75              84,420.00
Байрны нийт үнэ     49,136,118.36     69,761,844.84   75,162,491.76      76,697,559.36   95,160,236.04    104,719,520.64
Байрны хэмжээ м2                   35.21                    49.99                  53.86                     54.96                   68.19                      75.04
Байрны м2 үнэ      1,395,516.00       1,395,516.00     1,395,516.00        1,395,516.00      1,395,516.00         1,395,516.00
Урьдчилгаа бүрдүүлэх хувь                   30.00                    30.00                  30.00                     30.00                   30.00                      30.00
Урьдчилгаанд бүрдүүлэх төгрөг    14,740,835.51     20,928,553.45   22,548,747.53      23,009,267.81   28,548,070.81      31,415,856.19
сард төлөх түрээс, байрны төлбөр (1-60 сард)          285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
2         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
3         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
4         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
5         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
6         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
7         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
8         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
9         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
10         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
11         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
12         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
13         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
14         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
15         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
16         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
17         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
18         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
19         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
20         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
21         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
22         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
23         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
24         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
25         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
26         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
27         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
28         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
29         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
30         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
31         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
32         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
33         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
34         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
35         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
36         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
37         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
38         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
39         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
40         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
41         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
42         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
43         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
44         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
45         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
46         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
47         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
48         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
49         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
50         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
51         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
52         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
53         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
54         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
55         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
56         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
57         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
58         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
59         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
60         285,291.84          405,047.97        436,404.96           445,317.80         552,514.93            608,017.60
Үлдсэн төлбөрийн 60 сарын эцэст төлөх дүн    34,395,282.85     48,833,291.39   52,613,744.23      53,688,291.55   66,612,165.23      73,303,664.45

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ