Орон нутгийн өмчийн төлөөлөгч томилж, ажиллах удирдамжийг батлах тухай Могойн гол ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд таслах эрхтэй оролцох төлөөлөгчийг томилж удирдамжийг батлах тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 59 дүгээр тогтоолыг нийтэллээ...
Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх, худалдах,актлах тухай Үндсэн хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх, актлах тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 21 дүгээр тогтоол...
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардал батлах тухай Хөвсгөл Ус Суваг ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны цалин зардал батлах тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 14 дүгээр тогтоол ...
Тэсийн Илч ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 11 дүгээр тогтоолыг нийтэллээ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ