Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 05-р сарын 30-ны өдрийн 75 дугаар тогтоолоор "Хөвсгөл Ус Суваг" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг баталлаа....
Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 05-р сарын 30-ны өдрийн 74 дүгээр тогтоолоор "Хөвсгөл Эрчим Хүч" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томиллоо...
Чиглэл өгөх тухай Могойн гол ХК-ийн төрийн төлөөлө хэрэгжүүлэгч нарт чиглэл өглөө...
хөрөнгө данснаас хасах тухай Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 05-р сарын 04-ний өдрийн 65 дугаар тогтоолыг орууллаа....
Ажлын хэсэг томилогдлоо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийн дахин үнэлгээ зохион байгуулах аймгийн ажлын хэсгийг байгууллаа...
Орон нутгийн өмчийн Төлөөлөл томилох тухай Орон нутгийн өмчийн51%-ийн оролцоотой "Могойн гол" ХК-ийн орон нутгийн өмчийг төлөөлөн ТУЗ-д ажиллах 3 гишүүнийг томиллоо ...
Орон нутгийн өмчийн байгууллагуудын үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх актлах, данснаас хасах тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 04-р сарын 19-ний өдрийн 56 дугаар тогтоолыг орууллаа....
Орон нутгийн өмчийн байгууллагуудын эзэмшил газрын эрхийг шилжүүллээ Орон нутгийн байгууллагуудын эзэмшилд байгаа ашиглалтгүй байгаа газрын эзэмших эрхийг тухайн газрыг ашиглаж үйл ажиллагаа явуулах хүсэлт гаргасан байгууллагуудад шилжүүлэх эрхийг аймгийн Засаг даргад үүрэг болголоо...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ