2022 оны түрээсийн орлогын гүйцэтгэлийн мэдээлэл. Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх данс: Банкны нэр: Төрийн сан Дансны нэр: Орон нутгийн өмчийн түрээсийн Данс:170000953

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ