Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж,байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тухай Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын 2014 оны хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилт, технологийн горимын мөрдөлт, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцлийг шалган илэрсэн зөрчил д...
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2014 оны засгийн газарт чиглэл өгөх тухай 48 тоот зарлиг, Улсын Ерөнхий байцаагчийн 2014 оны 01/05 тоот албан даалгаврын явц, “Ойн тухай”, “Амьтны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг шалгасан тухай “Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, “Ойн тухай”, “Амьтны тухай” хуулиудын хэрэгжилтийн байдлыг шалгаж, шалгалтанд хамрагдсан иргэн, ААНБ-д зөрчил, дутагдал гарахаас урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, зөрчил, дутагдал илэрсэн тохиолдолд холбог?...
Хүнсний нэмэлтийн импортлолт, худалдаалалт, хэрэглээний байдалд хийсэн тандалт судалгааны дүн 2014.10.30 Мэргэжлийн Хяналтын байгууллагын 2014 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Монгол улсад хэрэглэж буй хүнсний нэмэлтийн импортлолт, худалдаалалт, хэрэглээнд эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ төлөвлөхөд шаардлагатай мэ?...
Өлөн боловсруулах үйлдвэр, цехүүдэд хийсэн шалгалтын тухай 2014.10.30 2013 онд хийсэн хяналт шалгалтаар дунд, их эрсдэлтэй дүгнэгдсэн өлөн гэдсэнд анхан шатны боловсруулалт хийдэг аж ахуйн нэгжүүдэд холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилт, технологийн мөрдөлтөнд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулж эрсд?...
Өргөх байгууламжийн угсралт, засвар үйлчилгээ, ашиглалтын үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын тухай Өргөх байгууламжийн угсралт, засвар, үйлчилгээ, ашиглалтын байдалд холбогдоххууль, өргөх байгууламжийг аюулгүй ашиглах дүрэм, стандартуудын хэрэгжилтийг шалгаж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөхөд зорилгоор өргөх байгууламж /кран, лиф...
“Оргил рашаан сувилал” ТӨХК-ийн 2013 он, 2014 оны эхний хагас жилийн санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын дүнгийн тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2014 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оргил рашаан сувиллын төрийн өмчийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтад түүвэрчилсэн хяналт шалгалт хийж, санхүүгийн үйл ажиллагаанд нь үнэлэлт дүгнэлт өгч, шалгалтаар ил?...
Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль болон түүний харьяа бүрэлдэхүүн сургуулиудын 2012-2013 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2014 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулиуд болон Мэргэжлийн хяналт шалгалтын ерөнхий шаардлага, стандар...
Хүнсний дэлгүүрүүдэд хяналт шалгалт хийсэн тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2014 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдрийн онлайн хурлаар өгөгдсөн үүргийн дагуу Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2014 оны 02 сарын 24-ны өдрийн А/11 тоот тушаалаар батлагдсан Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр, үйлч?...
Пестицидийн талаар албаныхан мэдээлэл хийв Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг болон Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн судалгааны багийн хийсэн шинжилгээгээр манай улсад тарьж, импортолж байгаа нийт хүнсний ногоо, жимс жимсгэний 40 хувь хортой буюу пестицидийн үлдэцтэй болохыг тогтоос...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ