Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан Орон нутгийн өмчийн газрын 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан...
8 САРД ГАРСАН МЭДЭГДЛҮҮД 8 сард гарсан мэдэгдлүүд......
7 САРД ГАРСАН МЭДЭГДЛҮҮД 7 сард гарсан мэдэгдлүүд......
6 САРД ГАРСАН МЭДЭГДЛҮҮД 6 сард гарсан мэдэгдлүүд......
5 САРД ГАРСАН МЭДЭГДЛҮҮД 5 сард гарсан мэдэгдлүүд......
4 САРД ГАРСАН МЭДЭГДЛҮҮД 4 сард гарсан мэдэгдлүүд......
УТ-ын 2018 оны ХО-н төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын Орлогчийн "Үндэсний аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв батлах тухай" 2019 оны А/03 дугаар тушаалаар баталсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан...
ОНХО-ын 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын Орлогчийн "Үндэсний аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв батлах тухай" 2019 оны А/03 дугаар тушаалын дагуу гүйцэтгэсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан...
ОНХСангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн УИХ-н төсвийн байнгын хорооны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч бөгөөд тэргүүлэх аудиторын баталсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэсэн нийцлийн аудитын тайлан...
3 САРД ГАРСАН МЭДЭГДЛҮҮД 3 сард гарсан мэдэгдлүүд......

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ