САНГИЙН САЙДЫН 2019 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 25 ӨДРИЙН 282 ДУГААР ТУШААЛ Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам......
САНГИЙН САЙДЫН 2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 17 ӨДРИЙН 281 ДУГААР ТУШААЛ Энэхүү журмын зорилго нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр тухайн жилд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах ?...
Сангийн сайдын 2016 оны 12 дугаар сарын 22 өдрийн 415 дугаар тушаал Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ