Ажлын жишиг баримт бичиг /НТШ/ 2020 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар худалдан авах ажлын тендерийн баримт бичиг......
Ажлын жишиг баримт бичиг /ХА/ 2020 Харьцуулалтын аргаар худалдан авах ажлын тендерийн баримт бичиг...
Барааны жишиг баримт бичиг /НТШ/ 2020 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар худалдан авах барааны тендерийн баримт бичиг....
Барааны жишиг баримт бичиг /ХА/ 2020 Харьцуулалтын аргаар худалдан авах барааны тендерийн баримт бичиг...
Ажлын жишиг баримт бичиг 2019 Сонсох ажиллагаанаас гарсан жишиг баримт бичгийн материал 2019 /ажил/......
Барааны жишиг баримт бичиг 2019 Сонсох ажиллагаанаас гарсан жишиг баримт бичгийн материал 2019 /бараа/...