Сонсох ажиллагаа зохион байгуулах тухай Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн төсөлд санал авах, аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны тендерийн баримт бичгийн өгөгдлийн хүснэгт, гэрээ, гэрээний ерөнхий, тусгай нөхцлийн ?...
Хөрөнгө худалдан авах, данснаас хасахад ирүүлдэг маягтууд шинэчлэгдлээ. Хөрөнгө худалдан авах, данснаас хасахад ирүүлдэг маягтууд шинэчлэгдлээ. ...
Хөрөнгө худалдан авах, данснаас хасахад ирүүлдэг маягтууд шинэчлэгдлээ. Хөрөнгө худалдан авах, данснаас хасахад ирүүлдэг маягтууд шинэчлэгдлээ. ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ