Боловсрол, соёлыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийг бүртгэх тухай №А/97 Боловсрол, соёлыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийг бүртгэх тухай...
Маягт шинэчлэн батлах тухай Орон нутгийн өмчид хөрөнгө шинээр худалдан авах, данснаас хасах, биелэлт гаргах маягтууд шинэчлэгдлээ...
Хөрөнгө бүртгэх тухай Хөрөнгө бүртгэх тухай...
Тавилга эд хогшил бүртгэх тухай Улаан-Уул сумын ЗДТГ-т нийлүүлсэн "Ёслолын өргөө"-ний тавилга тоног төхөөрөмжийг Улаан-Уул сумын ЗДТГ-т бүртгүүлэх шийдвэр гаргалаа...
Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хөрөнгө бүртгэх тухай Мөрөн сумын 10, 11, 12, 13, 14 дүгээр багт хийгдсэн хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тоног төхөөрөмжийг Мөрөн сумын Засаг даргын газарт бүртгүүлэх шийдвэр гаргалаа...
үлий цагаан оготно устгалын тоног төхөөрөмж бүртгэх тухай Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Цагаан-Уул, Цэцэрлэг, Шинэ-Идэр суманд олгосон мэрэгч устгалын тоног төхөөрөмжийг тухайн сумдын ЗДТГ-т бүртгүүлэх шийдвэр гарлаа...
сумын төвийн гэрэлтүүлгийн байгууламж бүртгэх тухай аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн гэрэлтүүлгийн байгууламжийг Баянзүрх сумын ЗДТГ-т бүртгэх шийдвэр гаргалаа...
Арьс элдэх тоног төхөөрөмж бүртгэх тухай Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Баянзүрх, Эрдэнэбулган суманд олгосон арьс нэхий элдэх тоног төхөөрөмжийг тухайн сумдын Засаг даргын Тамгын газарт бүртгэх шийдвэр гарлаа...
Шинэ хөдөө төслийн мал бүртгэх тухай Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд Хөвсгөл аймагт нийлүүлэгдсэн сайн үүлдэрийн 80 тугалтай үнээ, 74 бухыг ОНӨГ-т бүртгэх шийдвэр гарлаа...
Цэвэр ус тээврийн автомашин бүртгэх тухай Цагаан-Уул сумын төвийн ус тээврийн автомашин бүртгэх тухай Орон нутгийн өмчийн газрын тухай...