Орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүдэд шинээр хөрөнгө олж авах, захиалга ирүүлэх, орон нутгийн өмчийн бүртгэлд бүртгэх маягт батлах тухай

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ