2023 оны ХАА төлөвлөгөө 2023 оны ХАА төлөвлөгөө...
2022 оны худалдан авах ажиллагааны тодотголын төлвөлгөө 2022 оны худалдан авах ажиллагааны тодотголын төлөвлөгөө ...
2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлвөлгөө 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө...
2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /зөвлөх үйлчилгээ Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 23 өдрийн А/156 дугаар захирамж...
2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө......
2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /тодотгол/ 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө тодотгол...
2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө.........
2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө......
2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /тодотгол/ Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөтэ танилцана уу......
2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөтэ танилцана уу...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ