2017 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

                          ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРААС      
    2017 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  
                 
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл,тоо хэмжээ, хүчин чадал Төсөвт өртөг (сая.төг) Тухайн онд санхүүжих (сая.төг) Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо
1 2 3 4 6 7 8 9 10
1. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ
1.1. Аймгийн баяр наадмын зардал              10,00              10,00  Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
1.2. Эх хүүхдийн эрсдлээс хамгаалах хөтөлбөр                2,00                2,00  Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
1.3. Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага шалгаруулах болзлын хүрээнд                2,00                2,00  Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
1.4. Хүүхдэд ээлтэй сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны үйл ажиллагааг дэмжих                2,60                2,60  Шууд худалдан авалт 17.04.29 17.05.01 17.05.10 16.07.20
1.5. Багш нарын багаар ажиллах, хаилцан туршлага солилцох, бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжин урамшуулах зорилго бүхий “Бүтээлч багш 5+1” уралдаан зарлаж дүгнэх, туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх                3,00                3,00  Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
1.6. Мэргэжлийн хичээлийн олимпиадад олон улсын болон төрөлжсөн хичээлийн олимпиадад оролцож медаль хүртсэн багш, сурагчдын амжилтыг үнэлэх, сурталчлах                2,40                2,40  Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
1.7. “Оюунлаг-Математикч” олимпиад зохион байгуулах                2,00                2,00  Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
1.8. Мөрөн сумын 7,10,11,12,13 дугаар багуудад камерын хяналтын системийн өргөтгөл хийж, шаардлагатай газруудад гэрлэн дохио, гэрэлтүүлэг тавих                3,00                3,00  Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
1.9. Мал, орон байрны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Малчдын бүлэг”, “Хөршийн холбоо” байгуулах журам баталж хэрэгжүүлэн ажиллах                1,00                1,00  Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
1.10. Аялал жуулчлалын бүс, хөдөлгөөний нягтрал ихтэй сумдад авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээг сайжруулан Тариалан, Их-Уул, Тосонцэнгэл, Мөрөн, Алаг-Эрдэнэ, Бүрэнтогтох сумд, Хатгал тосгоны чиглэлийн авто замын дагуу зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлгийн самбар байршуулах.                2,50                2,50  Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
1.11. “Архигүй-Амгалан амьдрал” тусгай төлөвлөгөөт арга хэмжээг зохион байгуулж үр дүнг тооцох.                2,00                2,00  Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
1.12. Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх “ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛ” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх.                1,30                1,30  Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
1.13. Цахим худалдан авах ажиллагааны сургагч багш бэлтгэх                1,59                1,59  Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
1.14. “Гэр бүлийн баяр хөөр” сургалтыг сумдад зохион байгуулж, хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргад сургах                2,53                2,53  Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
1.15. Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ                6,00                6,00  Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
1.16. Хариуцлагатай залуу манлайлагч” хөтөлбөр                 1,47                1,47  Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
1.17. Сумдад хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ            935,10            935,10  Нээлттэй тендер шалгаруулалт 17.02.20 17.03.01 17.04.15 16.07.01
Дүн             980,49            980,49           
2. Замын  сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ
2.1. Мөрөн сумын 4-н замын 2 уулзварт гэрлэн дохио суурилуулах              112,00            112,00 Нээлттэй тендер шалгаруулалт 17.04.01 17.04.05 17.05.15 17.09.01
2.2. Замын сангийн нөөц хөрөнгө             250,52            250,52 Нээлттэй тендер шалгаруулалт 17.04.01 17.04.05 17.05.15 17.09.01
Дүн              362,52            362,52          
3. Замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний зөвлөх үйлчилгээ
3.1. Мөрөн сумын 4-н замын 2 уулзварт гэрлэн дохио суурилуулах                  6,72                6,72 Зөвлөх үйлчилгээ 17.01.20 17.02.01 17.02.25 17.03.15
Дүн                  6,72                6,72          
4. Орон нутгийнорлогоор хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ
4.1. Аймагт өсгөн үржүүлж байгаа мал сүрэгт ашиг шимийн судалгааны ажлыг үе шаттайгаар хийж хэрэгжүүлэх.                10,00              10,00 Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
4.2. Хил хамгаалах үйл ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх чадавх бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор техник хэрэгслээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх.               13,50              13,50 Харьцуулалтын арга 17.04.01 17.04.05 17.04.25 17.07.01
4.3. Хилийн цэргийн үлээвэр хөгжмийн зэмсэг, хэрэгслийг шинэчлэхэд туслалцаа үзүүлэх               10,00              10,00 Шууд худалдан авалт 17.02.20 17.03.01 17.03.10 16.07.01
4.4. Мөрөн сумын хүндэтгэлийн хаалга орчмын тохижилт                20,00              20,00 Харьцуулалтын арга 17.04.01 17.04.05 17.04.25 17.07.01
4.5. Хөгжлийн-Хөтөч хөтөлбөрт тусгагдсан зарим хөрөнгө оруулалтуудын ТЭЗҮ, зураг төсвийг боловсруулах. /Эв-эе, Онгод төв, Энерги төв, Далай ээжийн шүтээн төв/               39,15              39,15 Харьцуулалтын арга 17.04.01 17.04.05 17.04.25 17.07.01
4.6. Аялал жуулчлалын чиглэлийн зам дагуу түр буудаллах цэг барьж байгуулах. /3-н чиглэлд /               15,00              15,00 Харьцуулалтын арга 17.04.01 17.04.05 17.04.25 17.07.01
Дүн              107,65            107,65          
5. Орон нутгийн орлогоор хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний зөвлөх үйлчилгээ
5.1. Мөрөн сумын хүндэтгэлийн хаалга орчмын тохижилт ажлын зураг, төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ                 0,80                0,80 Зөвлөх үйлчилгээ 17.01.20 17.02.01 17.02.25 17.03.15
5.2. Аялал жуулчлалын чиглэлийн зам дагуу түр буудаллах цэг барьж байгуулах ажлын зураг, төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ. /3-н чиглэлд /                 0,60                0,60 Зөвлөх үйлчилгээ 17.01.20 17.02.01 17.02.25 17.03.15
Дүн                  1,40                1,40          
6. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ /Байгаль хамгаалах сан/
6.1. Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил             140,12            140,12 Нээлттэй тендер шалгаруулалт 17.02.01 17.02.10 17.03.20 17.09.01
6.2. Ойжуулалтын ажил гүйцэтгэх 100 га               69,50              69,50 Харьцуулалтын арга 17.02.01 17.02.10 17.03.01 17.09.20
6.3. Мөрөн сумын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, шинээр ногоон байгууламж бий болгох             100,00            100,00 Харьцуулалтын арга 17.02.01 17.02.10 17.03.01 17.09.20
6.4. БОАЖГ-ын "Хээрийн сургалт мэдээлэл, туршилт судалгааны төв" -ын , услагаа арчилгаа, хамгаалалтын зардал /Бүрэнтогтох /                 7,00                7,00 Шууд худалдан авалт 17.02.01 17.03.01 17.03.10 17.09.20
6.5. Сумдад ойн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангуулах, ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх хавар, намрын аян зохион байгуулах /Бүх сумдад/                 8,00                8,00 Шууд худалдан авалт 17.02.01 17.03.01 17.03.10 17.09.20
6.6. Модлог ургамлын үрийн генефондийг нэмэгдүүлэх,нөөц бүрдүүлэх  /БОАЖГ/               14,00              14,00 Харьцуулалтын арга 17.02.01 17.02.10 17.03.01 17.09.20
6.7. Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуульд ойг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар анхан шатны мэдлэг олгох, бүх нийтийг ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зохистой ашиглах сургалт, сурталчилгаанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах /Сумдын ЁБС/                 8,00                8,00 Зөвлөх үйлчилгээ 17.02.01 17.02.20 17.03.20 17.10.20
6.8. Баяншишгэд  сум дундын ойн ангийн мод үржүүлгийг газрыг өргөжүүлэх                 5,00                5,00 Шууд худалдан авалт 17.02.01 17.03.01 17.03.10 17.09.20
6.9.  Эрчимт-Идэр сум дундын ойн ангийн мод үржүүлгийг газрыг өргөжүүлэх                 5,00                5,00 Шууд худалдан авалт 17.02.01 17.03.01 17.03.10 17.09.20
6.10. Нарс шинэсэн төгөл сум дундын ойн ангийн мод үржүүлгийг газрыг өргөжүүлэх                 5,00                5,00 Шууд худалдан авалт 17.02.01 17.03.01 17.03.10 17.09.20
6.11.  Дэлгэрмөрөн сум дундын ойн ангийн мод үржүүлгийг газрыг өргөжүүлэх                 5,00                5,00 Шууд худалдан авалт 17.02.01 17.03.01 17.03.10 17.09.20
6.12. Ой нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн байгууллага, идэвхтэн байгаль хамгаалагч, сумын удирдлагуудын дунд сургалт зохион байгуулах                 8,00                8,00 Зөвлөх үйлчилгээ 17.02.01 17.03.01 17.03.10 17.09.20
6.13. Байгаль орчныг хамгаалах, хянах, судлахад шаардагдах техник хэрэгсэл авах                 4,00                4,00 Шууд худалдан авалт 17.02.01 17.03.01 17.03.10 17.09.20
6.14. Арбулаг, Бүрэнтогтох, Төмөрбулаг, Цагаануул, Шинэ идэр сумдад усны өөрчлөлтөнд хяналт шинжилгээ хийх,  усны тоо бүртгэл явуулах                 7,28                7,28 Зөвлөх үйлчилгээ 17.02.01 17.02.20 17.03.20 17.09.20
6.15. Чандмань өндөр сумын нэн ховор, ховор ургамлын тархац нөөцийг нарийвчлан тогтоох, хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах                 1,68                1,68 Зөвлөх үйлчилгээ 17.02.01 17.03.01 17.03.10 17.09.20
6.16. Нэн ховор, ховор ан амьтны тархац нөөцийг нарийвчлан тогтоох, амьдрах орчны үнэлгээ өгөх  / Чандмань өндөр, Цагаан үүр, Эрдэнэбулган, Тариалан, Түнэл сумдад/                 8,00                8,00 Зөвлөх үйлчилгээ 17.02.01 17.03.01 17.03.10 17.09.20
6.17. Хөвсгөл аймагт Загас үржүүлэх, цөөрмийн загасны аж ахуй байгуулах ерөнхий төлөвлөгөө, ТЭЗҮ-г мэргэжлийн англи хэл дээр орчуулах                 9,80                9,80 Шууд худалдан авалт 17.02.01 17.03.01 17.03.10 17.09.20
6.18. Аймгийн болон агнуурын бүс нутгийн ан, агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, сурталчлах, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн менементийг хэрэгжүүлэх, хяналт шалгалт хийх                 1,42                1,42 Зөвлөх үйлчилгээ 17.02.01 17.02.20 17.03.20 17.09.20
6.19. Улаан уул, Ренчинлхүмбэ сумдад бэлчээрийн  талхагдал,   цөлжилтийн талаар иж бүрэн судалгааг сум тус бүрээр хийж, хамгаалалтын  менежментийг   боловсруулж , хэрэгжүүлэх               13,21              13,21 Зөвлөх үйлчилгээ 17.02.01 17.02.20 17.03.20 17.09.20
Дүн             420,00            420,00           
7. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний зөвлөх үйлчилгээ /Байгаль хамгаалах сан/
7.1. Мөрөн сумын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, шинээр ногоон байгууламж бий болгох ажлын зураг, төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ                4,00                4,00  Зөвлөх үйлчилгээ 17.01.20 17.02.01 17.02.25 17.03.15
Дүн                 4,00                4,00           
8. Халамжийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ
8.1. Хоол тэжээлийн тусламж дэмжлэг         2 333,04         2 333,04  Нээлттэй тендер шалгаруулалт 16.12.20 17.12.25 17.02.01 17.12.30
8.2. Хөвсгөл аймгийн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд сонсголын дижитал аппарад нийлүүлэх ААН сонгох            120,00            120,00  Нээлттэй тендер шалгаруулалт 17.01.10 17.12.25 17.02.01 17.06.30
Дүн          2 453,04         2 453,04           
9. Урсгал зардал
9.1. Түлш халаалт         5 565,29         5 565,29  Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт 15.12.20 16.01.05 16.01.25 16.12.31
9.2. Гэрэл цахилгаан            875,50            875,50  Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт 15.12.20 16.01.05 16.01.25 16.12.31
9.3. Цэвэр бохир ус            820,25            820,25  Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт 15.12.20 16.01.05 16.01.25 16.12.31
Дүн          7 261,04         7 261,04           

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ