ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ХУДАЛАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН Орон нутгийн өмчийн газрын Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авсан 2017 оны 3 дугаар улирлын тайлан...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ