Түрээсийн орон сууцанд хамрагдах хүсэлт гаргасан гамшгийн эрсдлээс орон гэргүй болсон өрхийн цаасаар бүрдүүлэх материал

АМШИГ, АЮУЛТ ҮЗЭГДЛИЙН УЛМААС ОРОН

ГЭРГҮЙ БОЛСОН ИРГЭН АНГИЛАЛД БҮРТГҮҮЛЭХ

ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

 

 1. Иргэний үнэмлэхний ТҮЦ машины лавлагаа, хуулбар бол нотариатаар гэрчлүүлсэн байх /Өрхийн насанд хүрсэн гишүүн бүр/
 2. Оршин суугаа хаяг, ам бүлийн тодорхойлолт /Тухайн баг, хороонд ямар хугацаанд амьдарч байгааг тодорхойлсон байна./
 3. Өөрийн нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар батлуулсан хуулбар болон албан газрын тодорхойлолт
 4. Өрхийн гишүүдийн болон батлан даагчийн орлогыг тодорхойлох баримт бичиг /Нийгмийн даатгалын дэвтэр, хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг бол орлогыг нотлох баримт, тухайлбал татвар татвар төлөгчийн дэвтрийн хууЫлбар, сүүлийн гурван жилийн дансны хуулга болон бусад баримт/-ийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар,
 5. Бүртгүүлэх өдрийн байдлаар өөрийн өмчлөлийн инженерийн хангамжтай, эсхүл нийтийн зориулалттай орон сууцгүй болохыг тодорхойлсон эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн лавлагаа /Өрхийн насанд хүрсэн гишүүн бүр/
 6. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар,
 7. Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаа, Зээлтэй тохиолдолд, зээлийн гэрээ, зээл эргэн төлөлтийн хуваарь /Өрхийн насанд хүрсэн гишүүн бүр/
 8. Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд хамрагдсан талаарх тодорхойлолт
 9. 3 сарын түрээсийн төлбөртэй тэнцэх хэмжээний барьцаа хөрөнгийг байршуулсан банк дахь өөрийн нэр дээрх дансны хуулга
 10. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын өр төлбөргүйг тодорхойлсон тодорхойлолт / Өрхийн насанд хүрсэн гишүүн бүр/
 11. Гамшиг, аюулт үзэгдлийн улмаас орон гэргүй болсон иргэн аймгийн гамшгаас хамгаалах байгууллагын дүгнэлт, акт, тухайн багийн Засаг даргын тодорхойлолт

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ