Түрээсийн журамд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 01-р сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 22 дугаар тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа....
хөрөнгө эзэмшүүлэх шийдвэр гаргалаа аймгийн ИТх-ын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 01-р сарын 16 ны өдрийн хуралдаанаар Мөрөн сумын 13 дугаар багийн айл өрхийг дулааны эрчим хүчээр хангах дулаан дамжуулах төвийг "Хөвсгөл Ус Суваг" ХХК-д эзэмшүүлэх шийдвэр гаргалаа....
Орон нутгийн өмчит компаниудын 2020 оны эдийн засгийн үзүүлэлт зорилтот түвшинг баталлаа. Орон нутгийн өмчийн компаниудын 2020 онд эдийн засгийн үзүүлэлтийн хүрэх түвшинг тодорхойлж зорилтот түвшинг баталлаа. ...
хөрөнгө худалдах шилжүүлэх, актлах тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 09-р сарын 16-ны өдрийн 115 дугаар тогтоолоор зарим байгууллагаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн үндсэн хөрөнгийг актлах худалдахаар шийвдэрлэлээ...
хөрөнгө худалдах шилжүүлэх, актлах тухай аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2019 оны 06-р сарын 28 ны өдрийн 93 дугаар тогтоолоор хөрөнгийн хөдөлгөөн хийлгэхээр санал ирүүлсэн байгууллагуудын саналыг нэгтгэн хэлэлцэж шийдвэрлэлээ....
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардал батлах тухай хөвсгөл Ус Суваг ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны зардал батлах тухай...
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардал батлах тухай Шинэ мөрөн худалдааны төв ОНӨХК-ийн ТУЗ-ийн 2019 оны зардал батлах тухай...
Мөрөн сумын газрын бүсчлэл тогтоосон тогтоол гарлаа Хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийх байгууллагууд татаж авна уу?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ