хөрөнгийн өртөг шинэчлэн тогтоосон тогтоолыг орууллаа Элэгдлээрээ анхны өртөгөө нөхсөн ашиглалтын хугацаа дууссан боловч цаашид ашиглах боломжтой хөрөнгийн өртөгийг шинэчлэн тогтоосон тогтоолыг орууллаа...
Орон нутгийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан барилга байгууламжийг Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчид бүртгэж эзэмшигчийг тогтоох шийдвэр гарлаа....
Хөрөнгө данснаас хасах, шилжүүлэх тогтоол гарлаа Орон нутгийн өмчит байгууллагуудаас ирсэн хүсэлтийг аймгийн ИТх-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэлээ....
Чанарын баталгаа чөлөөлөх тогтоолд өөрчлөлт орлоо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ нийлүүлэхэд байршуулсан чанарын баталгааны хугацаа, чөлөөлөх ажиллагааг хөнгөвчилсөн тогтоол гарлаа....
Төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчид шилжиж ирсэн хөрөнгийг бртгэх тухай тогтоол гарлаа Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хөвсгөл аймагт нийлүүлэгдсэн Сэлэнгэ , Герефорд үүлдрийн үхрүүдийг аймгийн өмчид бүртгэх шийдвэр гаргалаа....
төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн төслийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна...
Хуулийн төсөлд санал авч байна төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн хуулийн төсөлд санал авч байна....
Хөрөнгө бүртгэх тухай Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр-2 хүрээнд нийлүүлэгдсэн компьютерийг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Төрийн Захиргаа удирдлагын хэлтсээс хуваарилсан хуваарийн дагуу Орон нутгийн өмчийн газрын даргын тушаал гаргаж Холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ....