Нөөшилсөн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд хийсэн шалгалтын тухай “Хүнсний тухай”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай”, “Ариун цэврийн тухай”, “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хуулиудын холбогдох заалтын хэрэгжилт болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм журмын хэрэгжилтийг шалгаж, үнэл?...
Хүнсний бөөний төвүүдэд хяналт шалгалт хийсэн тухай МХЕГ, НМХГ-ын 2013 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөө болон дэд даргын баталсан удирдамжинд шалгахаар зарлагдсан хүнсний бөөний төвүүдийн үйл ажиллагаанд “Хүнсний тухай”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай”, “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай”,...
Орон нутагт төлөвлөгөөт шалгалт хийгдэж байна Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын 2013 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 21-02/008/106 тоот удирдамжаар тус аймгийн Мянгад, Дөргөн суманд үйл ажиллагаа явуулдаг талх нарийн боовны үйлдвэрлэлүүдэд “Хүнсний туха...
Зайрмагны цехүүдийг шалгалаа Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2013 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Жаргалант сумын Жаргалан багийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Цасан гоо” ХХК-ийн “Бамбар”, зайрмагны цех, Булган сумын Далт багийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Булган өрнөх” нөхөрлөлийн зайрмагны ү?...
Завхан, Хөвсгөл аймгуудад газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн хяналтын чиглэлээр гүйцэтгэсэн шалгалтын танилцуулга МХЕГ-ын удирдамжаар Завхан, Хөвсгөл аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар /ГХБХБГ/-т “Газрын тухай” хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.2, “Геодези, зураг зүйн тухай”, хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь заалт, “Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай” хуулийн ...
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2011 он, 2012 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2013 оны нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулиуд болон Мэргэжлийн хяналт шалгалтын ерөнхий шаардлага, стандарт, улсын байцаагчийн хуулиар хүлээсэн эрх, үүргийн хүрээн...
Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шалгалтын тухай МХЕГ-ын 2013 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Монгол Улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, “Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай”, “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай”, “Хог хаягдлын тухай” хуулиуд болон Химийн хорт болон аюултай...
Нийгмийн үйлчилгээний сангаас 2011, 2012 онд олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд зарцуулсан хөрөнгө, үр дүнг шалгасан дүнгийн тухай Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2013 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан удирдамжийн хүрээнд Монгол Улсын “Нийгмийн халамжийн тухай хууль”-ийн 24 дүгээр зүйлий?...
Мал хамгаалах сангийн 2011, 2012 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын дүнгийн тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2013 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль, Төсвийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулиуд болон Мэргэжлийн хяналт шалгалтын ерөнхий ?...
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад хяналт шалгалт хийсэн тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2013 оны нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Төрийн хяналт шалгалтын тухай”, “Боловсролын тухай”, “Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай”, “Ариун цэврийн тухай”, “Эрүүл мэндийн тухай”, “Хүнсний тухай” хууль тогтоомж болон тэдгээ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ