2019 оны ХАА-нд оролцсон аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт

Эх үүсвэр ТАХ-ний нэр Төсөвт өртөг /сая төг/ Гэрээний дүн  /сая төг/ Оролцогчдын тоо Шалгарсан оролцогч Шалгараагүй оролцогч/ шалтгаан
1 УТХО Төсөл арга хэмжээний нэр 100,0 99,0 3 Шалгарсан оролцогч ХХК Шалгараагүй оролцогч - ТББ иж бүрдэл дутуу
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ