2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРААС        
    2019 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  
                 
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл,тоо хэмжээ, хүчин чадал Төсөвт өртөг (сая.төг) Тухайн онд санхүүжих (сая.төг) Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө
1 Аймгийн баяр наадмын зардал                           10.00                           10.00 ШХА 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
2 Аймгийн ЗДТГ-ын барилгын засварын нэмэлт ажлын дуусгалт                        250.00                        250.00 НТШ 12/6/2018 12/21/2018 1/20/2019 12/31/2019
3 Мөрөн сумын 10,11,13,14 дүгээр багийн гэр хорооллын гэрэлтүүлэг                     1,840.36                        599.65 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
4 Мөрөн сумын орон сууцны 17,18 дугаар байрнуудын дээврийн засвар                        126.02                        100.00 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
5 Мөрөн сумын орон сууцны 17 дугаар байрны гадна тохижилт, гэрэлтүүлэг                           88.85                           70.00 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
6 Шинэ гудамж төсөл эхлүүлэх ажлын хүрээнд  /Мөрөн сумын төв дөрвөн замын 4 чиглэлд хашаа хайс шинэчлэх ажил/                        150.00                        150.00 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
7 Өрхийн эрүүл мэндийн төв барих /Мөрөн сум/                        439.78                        189.00 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
8 Мөрөн сумын шаардлагатай цэгүүдэд хяналтын  камер суурилуулах ажил                        330.00                        100.00 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
9 Хамгаалагдсан хүүхэд аз жаргалтай гэр бүл дэд хөтөлбөрийн хүрээнд /Хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх/                           95.00                           95.00 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
10 Хүүхэд залуучуудын өвөл зуны задгай талбай байгуулах /Хөвсгөл цэцэрлэгт хүрээлэн Мөрөн сум/                        194.65                        100.00 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
11 Хамгаалагдсан хүүхэд аз жаргалтай гэр бүл дэд хөтөлбөрийн хүрээнд  /мөрөн сумын сургуулиудад бүртгэл мэдээлэл, хяналтын программ тоног төхөөрөмж суурилуулах./                        105.00                        105.00 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
12 Титэм сургуулийн спорт залны хүзүүвчийн барилга, ус ариун цэврийн байгууламж барих ажлын дуусгалт                        165.50                           26.53 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
13 Орон сууцны байруудын гадна фасад, орцны засварын ажлын дуусгалт                        425.40                        178.30 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
14 Гудамжны гэрэлтүүлгийн дуусгалт /Мөрөн сум/                     1,593.59                     1,039.64 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
15 Мөрөн сумын богино холболтын авто замуудыг хатуу хучилттай болгох шинэчлэлийн ажлын дуусгалт                     1,125.77                        472.75 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
16 50 100 энергийн төв цогцолборын сайжруулсан авто замын ажил явган хүний гүүр, хөшөө дурсгалын ажлын дуусгалт  /Алаг-Эрдэнэ сум/                        456.00                        100.00 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
17 50 100 энергийн төв цогцолборын сайжруулсан авто замын ажил явган хүний гүүр, хөшөө дурсгалын нэмэлт ажлын дуусгалт  /Алаг-Эрдэнэ сум/                        104.50                        104.50 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
18 Аймгийн ЗДТГ-ын барилгын засварын ажлын дуусгалт                        376.84                        254.04 НТШ 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
19 Шаардлагатай сумдын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн ус ариун цэврийн байгууламж барих ажил                           44.66                           40.00 ХА 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
20 Хамтын оролцоо-Хариуцлагатай засаглал дэд хөтөлбөрийн хүрээнд /Мөрөн суманд нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн тохижилт, тоног төхөөрөмж/                           25.00                           25.00 ХА 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
21 Эрүүл мэнд эрхэм баялаг дэд хөтөлбөрийн хүрээнд /мобайл технологийн тоног төхөөрөмжийн багц авах/                           40.00                           40.00 ХА 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
22 Хамгаалагдсан хүүхэд аз жаргалтай гэр бүл дэд хөтөлбөрийн хүрээнд /Хүчирхийллийн хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлэх нэг цэгийн үйлчилгээний төв/                           35.39                           25.00 ХА 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
23 Зураг төсөв ТЭЗҮ боловсруулах зардал                        200.00                        200.00 Зөвлөх 1/10/2019 1/20/2019 3/1/2019 6/1/2019
Байгаль хамгаалах сан
1 БОАЖГ-т туулах чадвар сайтай авто машин худалдан авах                           50.00                           50.00 НТШ 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
2 Хууль бус мод бэлтгэх зөрчлийг бууруулах, хяналт шалгалт хийхэд дэмжлэг үзүүлж байгаль орчны хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч БЗД, байгаль хамгаалагч, хууль хяналтын ажилтныг унаажуулах мотоцикль худалдан авах                           58.50                           58.50 НТШ 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
3 Ой ашиглалтын ижил төстэй улс оронд туршлага судлах                             8.00                             8.00 ХА 2/10/2019 2/25/2019 3/20/2019 9/30/2019
4 Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргийн зөрчлийг бууруулах зорилгоор байгаль орчны салбар  болон хууль хяналтын  байгууллагуудыг  нэгдсэн  хяналт шалгалт хийх нөхцөлөөр хангах./ хууль бус мод бэлтгэл, хууль бусаар ашигт малтмал ашиглах, зохисгүй газар ашиглалт, эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт,  мөн ойн нөхөн сэргээлт,  хог хаягдал зөрчил, аялал жуулчлал, ус, рашаан ангийн нөөц ашиглах                           20.00                           20.00 ХА 2/10/2019 2/25/2019 3/20/2019 9/30/2019
5 мод үржүүлгийн үйл ажилгааг эрхэлж,ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж  үр дүнд хүрсэн  аж ахуйн нэгж  байгууллагыг  дэмжиж урамшуулах                           10.00                           10.00 ХА 2/10/2019 2/25/2019 3/20/2019 9/30/2019
6 Ойн сайн засаглалыг хэрэгжүүлсэн ойн нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн байгууллага, сум, сум дундын ойн анги, байгаль орчинд ээлтэй иргэн, ЕБС, СӨБ, аж ахуй нэгж байгууллагийг урамшуулах                             8.60                             8.60 ХА 2/10/2019 2/25/2019 3/20/2019 9/30/2019
7 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх , хамгаалах ,арга хэмжээ зохион байгуулах, ой хээрийн түймэртэй тэмцэх                           40.00                           40.00 ХА 2/10/2019 2/25/2019 3/20/2019 9/30/2019
8 Газрын цөлжилт, доройтлыг тодорхойлох зураглал хийх гар GPS /сумдын газрын даамал, байгаль хамгаалагчид олгох/                           13.00                           13.00 ХА 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
9 Сумдын газар ашиглалтын нөхцөл байдалд хяналт, үнэлгээ, сургалт зохион байгуулах                             9.82                             9.82 ХА 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
10 Ус рашааны судалгаа мэдээллийг нэгтгэн альбом гаргах                             5.00                             5.00 ХА 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
11 Цөөрмийн загасны аж ахуй байгуулахад хувийн хэвшилд дэмжлэг үзүүлэх                           24.14                           24.14 ХА 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
12 Ховор ан амьтан, ургамлын судалгаа мэдээллийг нэгтгэн альбом гаргах                           22.98                           22.98 ХА 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
13 Модлог ургамлын үрийн генефонд бүрдүүлэх                             5.00                             5.00 ХА 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
14 "Нөхөрлөл хөгжил" арга хэмжээг зохион байгуулж нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих                           10.00                           10.00 ХА 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
15 Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хамгаалах, хашаа хайс барих /Мөрөн сум/                           50.00                           50.00 ХА 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
16 Модлог ургамлын үрийн төв тоног төхөөрөмжийн байр авах /контейнер/, үрийн агуулахын дээвэр засварлах, зураг төсөв хийх /БОАЖГ/                           10.00                           10.00 ХА 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
17 Ойн нөхөрлөлийн сургалт, мэдээллийн төв байгуулах                           25.00                           25.00 ХА 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
18 Хөрөө рамуудыг нэг цэгт төвлөрүүлэх хашаа, эрчим хүчний асуудал шийдвэрлэх /Мөрөн сум/                           74.54                           74.54 ХА 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
19 Ойжуулалтын ажил гүйцэтгэх 15 га                           10.43                           10.43 ХА 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
20 Арбулаг сумын ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх, зам талбайг засварлах тохижуулах                           45.00                           45.00 ХА 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
21 Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил гүйцэтгэх                           30.00                           30.00 ХА 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
22 Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуульд ойг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар анхан шатны мэдлэг олгох, Бүх нийтийг ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зохистой ашиглах сургалт, сурталчилгаанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах /Сумдын ЕБС/                             5.00                             5.00 Зөвлөх 2/10/2019 2/25/2019 3/20/2019 9/30/2019
23 Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх                             6.99                             6.99 Зөвлөх 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
24 Тосонцэнгэл сумын нэн ховор, ховор ургамлын тархац нөөцийг нарийвчлан тогтоох, хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах                             2.26                             2.26 Зөвлөх 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
25 Нэн ховор, ховор амьтны тархац нөөцийг нарийвчлан тогтоох, амьдрах орчны үнэлгээ өгөх /Рашаант, Шинэ-Идэр, Галт, Жаргалант, Цэцэрлэг, Цагаан-Уул, Арбулаг, Баянзүрх, Алаг-Эрдэнэ/                           15.00                           15.00 Зөвлөх 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
26 Мөрөн сумын хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө, ТЭЗҮ боловсруулах                           30.00                           30.00 Зөвлөх 12/15/2018 12/24/2018 1/23/2019 10/10/2019
Орон нутгийн замын сан
1 Жаргалант сумын Зөөлөнгийн давааны зам гүүрийн засварын ажил                        120.00                           90.00 НТШ 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
2 Шинэ-Идэр сумын Шивэрт, Бумбатын давааны зам гүүрийн засварын ажил                        150.00                           90.00 НТШ 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
3 Хэрээтийн давааны  зам засвар /Цагаан-Үүр сум/                        300.00                           42.65 НТШ 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
4 Улаан-Уул сумын Тоомын давааны 1,687 км хайрган хучилтай авто зам, 5ш модон хоолойн засвар                        238.25                             2.42 НТШ 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
5 Хатгал тосгоны авто замыг засварлах ажлыг дуусгах                        115.00                           43.92 НТШ 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
6 Сумын төвд 2,1км бетонон зам барих ажил /Тариалан сум/                        835.70                           50.00 НТШ 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
7 Баянзүрх сумын Эмтийн давааны зам гүүрийн засварын ажил                           60.00                           50.00 ХА 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
8 Замын сангийн нөөц                           43.60                           43.60 ХА 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
9 Рашаант сумын Хамар   Тариатын ,  давааны авто замын арчилгааны зардал                           20.00                           20.00 ХА 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
10 Идэрийн голын гүүрнээс сумын төв хүртлэх 12 км зам сумын төв доторх төв замыг сайжруулах зам арчилгааны зардал /Галт сум/                           60.00                           15.00 ХА 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
11 Тал булгийн доод гүүрнээс мод толгой хүртэлх 5 км газрыг сайжруулах зам арчилгааны зардал /Төмөрбулаг сум/                           30.00                           15.00 ХА 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
12 Ренчинлхүмбэ сумын нутаг Хар чулуутын давааны 1.2 км авто замын зам засвар арчилгааны зардал                           22.80                           15.00 ХА 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
Орон нутгийн Төсвийн хөрөнгө оруулалт
1 Мөрөн сумын зарим газрын авто зогсоолыг өргөтгөх, шинэчлэх, баярын талбайн зогсоолыг засварлах ажлын дуусгалт                        150.00                           79.98 НТШ 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
2 Барилгын халаалтын системийн засвар /Цагдаагийн газар/                        104.57                           84.50 НТШ 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
3 Галт сумын ахмадын өргөөний барилга угсралтын ажил дутуу санхүүжилт                        174.00                           24.00 НТШ 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
4 Шинэ Мөрөн худалдааны төвийн дотор тохижилтын ажил                        363.00                        115.73 НТШ 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
5 Шинэ Мөрөн худалдааны төвийн дулааны зуухны барилгын ажлын санхүүжилт                        185.00                        127.11 НТШ 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
6 Мөрөн сумын 6, 12 дугаар багийн авто замын барилгын ажлын дуусгалт                        668.54                             2.73 НТШ 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
7 Биеийн тамир спортын ордонг тохижуулах /урлагийн үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдүүлэх/                           25.00                           25.00 ХА 2019-01-10 2019-01-20 2019-03-01 2019-06-01
8 Чингүнжавын талбайн индэрийг засварлах ажлын дуусгалт нэмэлт ажил /Мөрөн сум/                           31.00                           31.00 ХА 2019-01-10 2019-01-20 2019-02-01 2019-06-01
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
1 Тосонцэнгэл сумын Эрүүл мэндийн төвийн 20 ортой хүн эмнэлэгийн барилгын зураг төсөл боловсруулах, инженер геологийн судалгааны ажил                           28.00                           28.00 Зөвлөх 2018-12-06 2018-12-21 2019-01-20 2019-12-31
2 Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургуулийн өргөтгөл, барилгын зураг төсөл боловсруулах                           20.00                           20.00 Зөвлөх 2018-12-06 2018-12-21 2019-01-20 2019-12-31
3 Тосонцэнгэл сумын ахмадын өргөөний барилгын ажлын зураг төсөл боловсруулах                             4.00                             4.00 Зөвлөх 2018-12-06 2018-12-21 2019-01-20 2019-12-31
4 Цагаан-Уул сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын зураг төсөл боловсруулах                           28.00                           28.00 Зөвлөх 2018-12-06 2018-12-21 2019-01-20 2019-12-31

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ