АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2022 Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2022 оны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёс, үйл ажиллагааны ил тод байдлын төлөвлөгөө 2022...
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТАЙЛАН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах төлөвлөгөөний 2019 оны хэрэгжилт......
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТАЙЛАН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН БАЙДЛААР Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах төлөвлөгөөний 2019 оны эхний 10 сарын хэрэгжилт...
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2019 Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёс, үйл ажиллагааны ил тод байдлын төлөвлөгөө 2019...
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТАЙЛАН 2018 Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёс, Ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны 2018 онд хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан...
Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлт Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлт...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ