Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлт Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлт...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ