Түрээсийн байранд орхоор хүсэлт ирүүлсэн иргэдийг хэрхэн эрэмбэлэх вэ?

Залуу гэр бүлийн хувьд хамгийн олон хүүхэдтэй гэр бүл хамгийн эхэнд эрэмбэлэгдэнэ. Тэнцсэн тохиодлолд аль бага насны хүүхэдтэй нь эхний эрэмбэнд орно.

Ахмад настны хувьд хамгийн өндөр настай нь эхний эрэмбэд насны дарааллаар орно. жил сар өдрөөр нь эрэмбэлнэ. гэх 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ