70382348

info@umch-tender.kh.gov.mn

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн үзлэг тооллогын зөвлөмж өглөө

2022 оны 5 сарын 19 320

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллогын аймгийн комиссоос тооллогын явцад гарч байгаа хүндрэл бэршээлийн судалгааг гаргаж үүний дагуу Газрын харилцаа хот байгуулалтын газраас "газрын цахим мэдээллийн санд бүртгүүлэх нэвтрэх мэдээллээ авах талаар"
Улсын бүртгэлийн газраас "Хуулийн этгээдийн мэдээлэл шинэчилэх зөрчил арилгахад шаардлагатай бүрдүүлэх баримтын талаар"
Автотээврийн төвөөс "Тээврийн хэрэгслийн бүртгэлд хасалт хийлгэх татвар торгууль эзэмшигчийн мэдээлэл шинэчилэх" талаар 
Соёл урлагийн газраас "Соёлын биет болон үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн талаар" хичээл бэлтгэж зүүм хичээлийг Орон нутгийн өмчийн 102 байгууллагын 140 гаруй албан хаагчдад орлоо.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ